osirrybno@op.pl  23 696 60 50

SZAŁ NA WODNY PLAC ZABAW!!!

Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw w Rybnie: 1.Wodny Plac Zabaw znajduje się na terenie „Jezioro Zarybinek” w Rybnie przy ulicy Sportowej 22. 2.Korzystający z Wodnego Placu Zabaw zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom ratownika. 3.Wodny Plac Zabaw czynny jest w godzinach 10:00 – 18:00 z godzinną przerwą od 14:00 – 15:00, wyłącznie w sezonie letnim. 4.W godzinach czynnych korzystający są pod opieką ratownika, a po godz. 18:00 obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Wodnego Placu Zabaw. 5. Godziny wypłynięć na Wodny Plac Zabaw odbywają się o pełnych godzinach oraz korzystanie z niego trwa 45 minut. 6.Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest dla dzieci, powyżej 6 roku życia. 7.Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność. 8.Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób. 9.Zalecane jest aby na raz na zestawie nie przebywało więcej niż 4 osoby na element. 10.Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, obrączki, kolczyki, łańcuszki, lub inne ostre przedmioty. 11.Zakaz wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów (np. kluczyki, szklane butelki, spinki lub inne ostre przedmioty). 12.W uzasadnionych przypadkach zastrzega się zamknięcia Wodnego Placu Zabaw (awaria, względy bezpieczeństwa). 13.Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się: - spożywania napojów alkoholów oraz palenia papierosów - wstępu osobom, którym stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp. - wchodzenia w obuwiu brudnym, oraz z podeszwą która może pozostawiać ślady na nawierzchni (dopuszczalne jest obuwie specjalnie przeznaczone do wody) - zabrania się przepływania pod modułami - wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem - przekraczać granicy stref oznaczonych czerwonymi bojami - niszczenia urządzeń zabawowych - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób (skakania, wieszania, popychania, spychania, szarpania itp.) 14.Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy. 15.Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wodnego Placu Zabaw. 16.W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun. 17.Dzieci niszczące urządzenia Wodnego Placu Zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 18.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników będą usuwane z terenu Wodnego Placu Zabaw. 19.Każdy użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania urządzeń Wodnego Placu Zabaw tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania ratownika o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 20.Wszelkie nieobjęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące korzystania z Wodnego Placu Zabaw reguluje ratownik obecny na zmianie.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY