osirrybno@op.pl  23 696 60 50

XXII Bieg Niepodległości w Rybnie

Regulamin


XXII Bieg Niepodległości w Rybnie
Rybno 11.11.2019


I. CELE
⦁ podkreślenie doniosłości obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
⦁ propagowanie zdrowego stylu życia,
⦁ upowszechnianie masowej kultury fizycznej,
⦁ rozwijanie zdrowej rywalizacji,
II. ORGANIZATORZY :
- Gmina Rybno
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie ,
- Chiptiming

III. TERMIN
11.XI.2019r.
IV. MIEJSCE BIEGU
Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną www.chiptiming.pl oraz przed biegiem w godz. 10:00-11:30. bez wpłaty wpisowego.
VI. UCZESTNICTWO
Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów godz. 10.00 do 11.30
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających udział w zawodach sportowych. Za osoby niepełnoletnie w/w oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

VII. KATEGORIE WIEKOWE
Poszczególne konkurencje odbędą się w kategoriach dziewcząt
i chłopców w godz. 12.00 do 14.00 w następujących rocznikach:
⦁ bieg przedszkolaków z opiekunami ( 3-5 lat)- 200 m – stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (6-8 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR
⦁ bieg juniorów i juniorek (15-17 lat) – m -3km
Kategorie wiekowe:
Dystans 8km:
Mężczyźni:
Mężczyźni (18-29lat)
Mężczyźni (30-49lat)
Mężczyźni (50-59lat)
Mężczyźni (60+)

Kobiety:
Kobiety (18-39lat)
Kobiety (40-49lat)
Kobiety (50+)

Dystans 3 km:

Kobiety OPEN
Mężczyźni OPEN

UWAGA: O godzinie 11.30 Lista Uczestników XXII Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego.
VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU
Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem.
IX. NAGRODY
Dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal , a dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii pamiątkowy dyplom i i symboliczna nagroda.

.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)
Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. .Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
PROGRAM:
10.00-11:30 Rejestracja uczestników
11:45-12:00 Ogłoszenie otwarcia Biegu Niepodległości i odśpiewanie Hymnu Narodowego

12:05 -12.15 bieg przedszkolaków z opiekunami ( 3-5 lat)- 200 m – stadion OSIR

12:20 – 12.30 bieg chłopców i dziewcząt (6-8 lat) – 400 m -stadion OSIR
12:20 - 12:30 bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR
12:20 -12.30 - bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR

12:40 – 12.50 bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR

13:00 bieg juniorów i juniorek (15-17 lat) - 3km
13:00 bieg kobiet i mężczyzn OPEN - 3km
13:00 – start kobiet i mężczyzn na dystansie 8km
13:05 – Bieg profilaktyczny „ Przegonić Raka”
Ok. godz. 14:40 dekoracja zawodników na dystansie 3 km oraz 8km

W biegu na 8 km oraz 3km obowiązuje limit czasu 1 h !!! Zawodnik nie mieszczący się w limicie nie zostaje sklasyfikowany. Prosimy o przemyślany wybór dystansów.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY