osirrybno@op.pl  23 696 60 50

III PÓŁMARATON ROLKARSKI O "PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO" 07.08.2021

 Miłośników rolek i kibiców zapraszamy na III Półmaraton Rolkarski do Rybna.

Trasa Rybno - Gronowo, to odcinek 5km idealnego asfaltu poprowadzonego przez przepiękny mazurski las. Odcinek ten w zależności od dystansu pokonywany jest 2 lub 4 krotnie. Trasa płaska bez istotnych podjazdów. Wyścig odbywa się w ruchu zamkniętym.
REGULAMIN
III PÓŁMARATONU ROLKARSKIEGO RYBNO-GRONOWO-RYBNO
O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO
Rybno 7.08.2021 r.
I. Cel imprezy
- promocja Gminy Rybno
- popularyzacja wrotkarstwa szybkiego
 popularyzacja aktywnego wypoczynku
 wyłonienie zwycięzców półmaratonu
II. Organizatorzy zawodów
 OSIR Rybno
 Chiptiming.pl
przy współpracy ze Sołectwem Gronowo
III. Termin i miejsce zawodów
Półmaraton zostanie rozegrany 7 sierpnia 2021r. na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną na drodze gminnej w kierunku wsi Gronowo (ok.1500 m za przejazdem kolejowym) .
Start dla wszystkich kategorii godz. 12.00
Dystanse ok.21km (półmaraton) oraz ok. 10km (sprinterski)
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 10.00-11.30 na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24A)
V. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków sztywnych.
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby niezarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani, lecz nieopłaceni online - płatne w biurze zawodów- opłata 70 zł.
VI. Kategorie wiekowe
Zawody rozegrany zostaną w następujących kategoriach i dystansach:
PÓŁMARATON
Juniorzy(15-18lat)21km
Mężczyźni(19-29lat)21km
Mężczyźni(30-49lat)21km
Mężczyźni(50-59lat)21km
Mężczyźni(60+)21km
Juniorki(15-18lat)21km
Kobiety(19-29lat)21km
Kobiety(30-49lat)21km
Kobiety(50+)21km
10 KM
Mężczyźni OPEN
Kobiety OPEN
VII. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
Program minutowy:
10.00 -11.30 weryfikacja uczestników
11.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów
12.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów
Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.
VIII. Nagrody
We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton.
IX. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul.Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno.
2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).
3. Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji Półmaratonu Wrotkarskiego O Puchar Wójta Gminy Rybno, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
6. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Rybno.
X. Klauzula bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19
1. Uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek podczas zgłoszenia na Wydarzeniu oraz stosowania się do zasad reżimu sanitarnego ustalanego przez właściwe organy.
2. Organizatorzy zapewniają środki dezynfekcyjne, tj. płyny. Stanowiska z płynami będą w pobliżu stanowiska zgłoszeniowego i strefy poczęstunkowej.
3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 podczas Wydarzenia.
4. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej stronie.
6. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
8. Jestem świadoma/y, że moje dane mogą zostać przekazane terenowej jednostce Sanepidu w przypadku zarażenia COVID19.
IX. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY