osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Zapraszamy na V Bieg Tropem WIlka!

 W sobotę, 17 lipca 2021r. o godz. 12:00 w Grądach odbędzie się V Bieg Tropem Wilka o Puchar Wójta Gminy Rybno organizowany przez Sołtysa Mirosława Remusa wraz z Radą Sołecką, Radnego Gminy Rybno – Łukasza Głowackiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, organizację Rozbiegane Działdowo oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

W programie:
• Bieg na dystansie 5 km
• Zapisy w dniu zawodów od 10:30
• Trasa pofałdowana, cross w 75%, asfalt w 25%
• Start i meta przy BIURZE ZAWODÓW
• Opłata - 15 zł płatne w biurze zawodów
Udostępnij dalej i zaproś swoich znajomych!
Regulamin V Biegu Tropem Wilka już niedługo na Serwisie informacyjnym – Syla oraz WWW.gminarybno.pl
V Bieg Tropem Wilka o puchar Wójta Gminy Rybno — regulamin
ORGANIZATOR
• Sołtys wsi Grądy – Mirosław Remus
• Radny Gminy Rybno – Łukasz Głowacki
• Rada Sołecka
• OSP w Grądach
• OSIR Rybno
• Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
• Rozbiegane Działdowo
PARTNERZY
• Wójt Gminy Rybno
• Serwis informacyjny — Syla
CEL IMPREZY
• popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i elementu zdrowego trybu życia
• promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Grądy, mieszkańców gminy Rybno oraz wszystkich innych miejscowości
• umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
• promowanie walorów krajobrazowych i turystycznych sołectwa Grądy
TERMIN I MIEJSCE
• 17 lipca (sobota) 2021 r. 12:00
• zapisy od godz. 10.30
• Grądy, plac zabaw (mapka w załączniku), 13 – 220 Rybno.
BIURO ZAWODÓW
• Grądy, plac zabaw (mapka w załączniku)
DYSTANS
• bieg odbędzie się na dystansie 5 km
• trasa pofałdowana, cross w 75%, asfalt w 25%
• start i meta przy BIURZE ZAWODÓW
ZASADY UCZESTNICTWA
• uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie, które w BIURZE ZAWODÓW podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
• zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na start w zawodach
• zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków
OPŁATA STARTOWA
• 15 zł płatne w biurze zawodów
ZGŁOSZENIA
• zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową zawody@kaspro.pl do dnia 16 lipca 2021 r. lub w biurze zawodów 17.07.2021 r. od godz. 10.30
• w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz opcjonalnie klub zawodnika.
LIMIT CZASU
• 60 minut
KARTA STARTOWA
• Brak
KATEGORIE
• najstarszy uczestnik bieg
• OPEN kobiety i mężczyźni
• kategorie wiekowe
KATEGORIE WIEKOWE
KOBIETY:
• K JUNIOR (do 18 lat)
• K 18 (18-29)
• K 30 (30-49)
• K 50+ (powyżej 50 lat)
MĘŻCZYŹNI:
• M JUNIOR (do 18 lat)
• M 18 (18-29)
• M 30 (30-49)
• M 50+ (powyżej 50 lat)
NAGRODY
• każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal
• dla najszybszych trzech osób w kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn przewidziano puchary
• dla najszybszych trzech osób w każdej kategorii wiekowej przewidziano statuetki
• organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród rzeczowych
• nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się (osoba, która otrzyma nagrodę w klasyfikacji OPEN nie jest brana pod uwagę w klasyfikacji kategorii wiekowych).
• po zawodach odbędzie się losowanie nagród dla zawodników, którzy ukończyli bieg
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• limit zawodników wynosi 100 miejsc (liczy się kolejność zgłoszeń)
• ręczny pomiar czasu
• zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
• uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
• ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora
• organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o których poinformuje
• zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu
• udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY