osirrybno@op.pl  23 696 60 50

MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM

 

REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY W TENISIE STOŁOWYM

6       marca 2022 godz. 10:00

 

1. Cel

- Popularyzacja tenisa stołowego w Gminie Rybno

- Popularyzacja aktywnego wypoczynku

 

2. Organizatorzy

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie

- Gmina Rybno

 

3. Kategorie wiekowe

KATEGORIA I (rocznik 1972 i starsi)

KATEGORIA II (rocznik 1992-1973)

KATEGORIA III OPEN

UWAGA: Turniej będzie rozgrywany bez podziału na płeć.

 

4. System rozgrywek

Turniej rozgrywany będzie w grach pojedynczych. System rozgrywek zostanie ustalony w dniu turnieju

i uzależniony będzie od liczby zgłoszeń.

 

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w dniu zawodów. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.

 

6. Uczestnictwo

Prawo udziału  w imprezie mają kobiety i mężczyźni zameldowani w Gminie Rybno. Wszystkich graczy obowiązuje zmiana obuwia. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe w czasie, przed i po turnieju.  

 

7. Nagrody

Dla zawodników za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach przewidziany jest medal i statuetka.

 

8. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie,

ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl). Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji  Mistrzostw Gminy w Tenisie Stołowym , wyłonienia zwycięzców turnieju oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów,

z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach,

w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych

w portalu Facebook w związku

z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych

na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody  

 do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych,

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu turnieju, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w Mistrzostwach Gminy w Tenisie Stołowym.

 

10. Klauzula bezpieczeństwa

Klauzula bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19

Uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek podczas zgłoszenia na Wydarzeniu

oraz stosowania się do zasad reżimu sanitarnego ustalanego przez właściwe organy. Organizatorzy zapewniają środki dezynfekcyjne, tj. płyny. Stanowiska z płynami będą dostępne dla wszystkich uczestników. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 podczas Wydarzenia. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża

na kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej stronie. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. W ciągu ostatnich 24 godzin

nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły

z zagranicy lub odbywały kwarantannę. Jestem świadoma/y, że moje dane mogą zostać przekazane terenowej jednostce Sanepidu w przypadku zarażenia COVID19.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY