osirrybno@op.pl  23 696 60 50

MAJOWY BIEG W RYBNIE

 

MAJOWY BIEG W RYBNIE POD HASŁEM

„RYBNO BIEGA I MASZERUJE”

RYBNO, 22 MAJ 2022 R. GODZ. 14:00

 

REGULAMIN

 

I.       Cel imprezy

- promocja Gminy Rybno

- popularyzacja biegania i marszu jako formy zdrowego stylu życia w czasie wolnym

- popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- wyłonienie zwycięzców

II. Organizatorzy biegu

- Gmina Rybno

- OSIR Rybno

- Chiptiming.pl

III. Termin i miejsce biegu

Bieg i marsz odbędzie 22.05.2022r. (niedziela), godz.14.00 ze startem i metą zlokalizowaną na stadionie sportowym w Rybnie, ul. Sportowa 24A

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl

do dnia 18.05.2022r.

Zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 12.00-13.30 na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24 A)

V. Uczestnictwo

W akcji biegowej są mile widziane wszelkie formy ruchu: m.in. bieg, trucht, chód

z kijkami NORDIC WALKING itp.

Prawo startu mają rodziny, zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Bez zgody zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do biegu.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków

we własnym zakresie. W biegu, marszu każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie.

Dla dystansu 3km oraz 9km obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł.

- zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby

nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów - opłata 60 zł. Osoby zarejestrowane elektronicznie lecz nie opłacone PayU

– opłata startowa 60zł. Opłata startowa dla mieszkańców Gminy Rybno niezależnie od dystansu 10zł. Mile widziane są rodziny z dziećmi (dystans rodzinny 800m)- bez opłaty startowej.

Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, statuetek

w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników biegu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.

Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali:

STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA

VI. Kategorie wiekowe i dystanse:

Bieg/marsz rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:

Bieg/marsz bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji. Pełna rekreacja. Mile widziane rodziny.

Dystans rodzinny (800m)- bieżnia tartanowa (stadion sportowy)(bez pomiaru i klasyfikacji)

Dystans średni (3km) – bieg, nordic walking Dystans długi (9km)

Dla wszystkich dystansów obowiązuje limit czasu 90min

Kategorie wiekowe:

Dystans 3 km i 9 km:

Mężczyźni:

 Juniorzy (16-18lat)

Mężczyźni (19-29lat)

Mężczyźni (30-49lat)

Mężczyźni (50-59lat)

Mężczyźni (60+)

Mężczyźni (70+)

Kobiety:

 Juniorki (16-18lat)

Kobiety (19-29lat)

Kobiety (30-39lat)

Kobiety (40-49lat)

Kobiety (50+)

Dystans 3km

 Nordic Walking - Kobiety OPEN

Nordic Walking- Mężczyźni OPEN

VII. Sposób przeprowadzenia biegu

Bieg/ marsz rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

12.00 -13.30 - weryfikacja uczestników

13.45 - odprawa techniczna i otwarcie zawodów

14.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

VIII. Nagrody

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe

dla każdego uczestnika biegu/marszu.

IX. Nagrody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul. Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować

za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).

Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji

i promocji majowej akcji „ Rybno Biega i Maszeruje” , wyłonienia zwycięzców biegu/marszu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,

a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.

Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku

z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php .

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego

z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody

- do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu,

a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust.

1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w majowej akcji 

„ RYBNO BIEGA I MASZERUJE”

X. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY