osirrybno@op.pl  23 696 60 50

IV PÓŁMARATON ROLKARSKI RYBNO-GRONOWO-RYBNO O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

 REGULAMIN

IV PÓŁMARATONU ROLKARSKIEGO RYBNO-GRONOWO-RYBNO O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO
RYBNO 17.07.2022 R.
I. Cel imprezy
- promocja Gminy Rybno
- popularyzacja rolkarstwa szybkiego - popularyzacja aktywnego wypoczynku
wyłonienie zwycięzców półmaratonu
II. Organizatorzy zawodów
• Gmina Rybno
• OSIR Rybno
• Chiptiming.pl
• we współpracy ze sołectwem Gronowo
III. Termin i miejsce zawodów
Półmaraton zostanie rozegrany 17 lipca 2022r. na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną
na drodze gminnej w kierunku wsi Gronowo (ok.1500 m za przejazdem kolejowym) .
Start dla wszystkich kategorii godz. 12.00
Dystanse ok.21km (półmaraton) oraz ok. 10km (sprinterski)
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 10.00-11.30 na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24A)
V. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych.
Bez zgody zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do półmaratonu rolkarskiego.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. W półmaratonie każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków sztywnych.
Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali:
STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby
niezarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani, lecz nieopłaceni online - płatne w biurze zawodów- opłata 70 zł.
Dzieci na dystansach: 500,1000m,2000m – opłata 25 zł
Mieszkańcy Gminy Rybno opłata 10 zł
Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników
biegu, statuetek w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca,
poczęstunku dla uczestników biegu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.
VI . Kategorie wiekowe
Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach i dystansach:
Dzieci(7-9lat)500m
Chłopcy(10-11lat)1000m
Dziewczynki(10-11lat)1000m
Chłopcy(12-14lat)2000m
Dziewczynki(12-14lat)2000m
PÓŁMARATON
Juniorzy(15-18lat)21km
Mężczyźni(19-29lat)21km
Mężczyźni(30-49lat)21km
Mężczyźni(50-59lat)21km
Mężczyźni(60+)21km
Juniorki(15-18lat)21km
Kobiety(19-29lat)21km
Kobiety(30-49lat)21km
Kobiety(50+)21km
10 KM
Mężczyźni OPEN
Kobiety OPEN
VII. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
Program minutowy:
10.00 -11.30 weryfikacja uczestników
11.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów
12.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów
Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.
VIII. Nagrody
We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy półmaraton.
IX. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul.Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno.
2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).
3. Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji Półmaratonu Wrotkarskiego O Puchar Wójta Gminy Rybno, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz
podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno,
portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w
tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
6. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody
na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się
na stronie www.facebook.com/policy.php .
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z
Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją
niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Rybno.
X. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY