osirrybno@op.pl  23 696 60 50

XXV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE

 

Regulamin

XXV Bieg Niepodległości w Rybnie

Rybno 11.11.2022

 

 

I. CELE

podkreślenie doniosłości obchodów 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

propagowanie zdrowego stylu życia,

upowszechnianie masowej kultury fizycznej,

rozwijanie zdrowej rywalizacji,

 

II. ORGANIZATORZY :

- Gmina Rybno

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie

- Chiptiming

 

III. TERMIN

11.XI.2022 r.

IV. MIEJSCE BIEGU

Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie

 

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl oraz przed biegiem w godz. 9:00-10:30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24 A)

 

V. UCZESTNICTWO

Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów godz. 9.00 do 10.30

Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających udział w zawodach sportowych. Za osoby niepełnoletnie w/w oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po biegu. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Opłata startowa nie będzie pobierana.

 

VI. KATEGORIE WIEKOWE

bieg chłopców i dziewcząt (7-8 lat) – 400 m -stadion OSIR

bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR

bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR

bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR

bieg juniorów i juniorek (15-17 lat)  -3km

 

Dystanse:

Dzieci(7 - 8lat) – 1okr. , Dzieci(9-10lat) – 1 okr. , Dzieci(11-12lat) – 1okr., Dzieci ( 13-14 lat0 – 2 okr.

Dzieci startują  z podziałem  na roczniki i płeć. 

 

Dystans 8km:

Mężczyźni:

M -18 18-19 lat

M-20 20-29lat

M-30 30-39lat

M-40 40-49lat

M-50 50-59lat

M-60 60-69lat

M-70+ 70 i powyżej 

Kobiety: 

K-18 18-19lat

K- 20 20-29 lat

K- 30 30-39lat

K-40 40-49lat

K- 50 50-59lat

K – 60+ 60 i powyżej

 

Dystans 3 km:

 Kobiety OPEN

Mężczyźni OPEN

 

W biegu na 8 km oraz 3km obowiązuje limit czasu 1 h !!! Zawodnik nie mieszczący się w limicie nie zostaje sklasyfikowany. Prosimy o przemyślany wybór dystansów.

 

UWAGA: O godzinie 10.30 Lista Uczestników XXV Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego.

 

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU

Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem.

VIII. NAGRODY

Dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal , a dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii  statuetka i symboliczna nagroda.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica,

ul. Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A,

13-220 Rybno.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).

Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji XXV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE , wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.

Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w XXV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)

Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY