osirrybno@op.pl  23 696 60 50

III NOCNY LEŚNY BIEG W KOPANIARZACH

REGULAMIN

III Nocnego Biegu o Trofeum Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark

Kopaniarze – 26.08.2023r.

 

I. Cel imprezy

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej

i prostej formy sportu i wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych

2. Upowszechnienie biegania w terenie

3. Poznanie walorów przyrodniczych lasów Nadleśnictwa Lidzbark i uwrażliwienie

na otaczającą nas przyrodę.

4. Promocja Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Powiatu Działdowskiego, Gminy Rybno, Nadleśnictwa Lidzbark

5. Wyłonienie zwycięzców biegu

II. Organizatorzy

¾ Gmina Rybno

¾ OSIR Rybno

¾ Chiptiming.pl

¾ we współpracy ze sołectwem Kopaniarze i Nadleśnictwem Lidzbark

III. Termin i miejsce zawodów

III Nocny Leśny Bieg zostanie przeprowadzony 26 sierpnia 2023r. na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną na drodze gminnej we wsi Kopaniarze

Start dla wszystkich kategorii godz. 20.30.

Dystanse 5km. i 10 km.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl do dnia 20.08.2023r.

Zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów w godz.18.30-20.00 we wsi Kopaniarze.

V. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni od 16 r.ż. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani

są do posiadania czołówek oraz innych gadżetów fluorescencyjnych.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne online (PayU). Osoby niezarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani,

lecz nieopłaceni online - płatne w biurze zawodów- opłata 50 zł., mieszkańcy Gminy Rybno 10 zł. Limit czasowy 1h.20min.Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, pucharów/statuetek w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników biegu

oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.

VI. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych i dystansach:

5 km/10km

Kobiety:

16-19lat

20-29 lat

30-39lat

40-49lat

50-59lat

60+

Mężczyźni:

16-19 lat

20-29lat

30-39lat

40-49lat

50-59lat

60+

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

18.30 - 20.00 - weryfikacja uczestników

20.15 - odprawa techniczna i otwarcie zawodów

20.30 - start wszystkich kategorii oraz dystansów

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

VIII. Nagrody

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy bieg.

IX. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do biegu z czołówką i innymi gadżetami odblaskowymi / fluorescencyjnymi. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie. Każdy zawodnik biegnie

na swoją odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

X. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl, 87-300 Brodnica, ul. Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować

za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl). Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji III Nocnego Leśnego Biegu o Trofeum Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania

i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów,

z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w tym Gminie Rybno, sołectwu Kopaniarze i Nadleśnictwu Lidzbark. Odbiorcami danych mogą

być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych (zdjęcia) w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php. Państwa dane osobowe będą przechowywane

do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego,

a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w III Nocnym, Leśnym Biegu o Trofeum Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY