osirrybno@op.pl  23 696 60 50

VI JESIENNY MARATON MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

 REGULAMIN

I. Cel imprezy
- promocja Gminy Rybno
- popularyzacja kolarstwa MTB
 popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej
 wyłonienie zwycięzców maratonu MTB
II. Organizatorzy wyścigu
- Gmina Rybno
 OSIR Rybno
 Chiptiming.pl
III. Termin i miejsce zawodów
Maraton MTB zostanie rozegrany 22 października 2023 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na stadionie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24A) .
Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00
Dystans ok. 40km
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 9.00-10.30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24A)
V. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń
rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych.
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 70 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne online (PayU). Osoby nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów- opłata 90 zł. Osoby zarejestrowane elektronicznie lecz nie opłacone PayU – opłata startowa 90zł.
Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, pucharów/statuetek w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników wyścigu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.
VI. Kategorie wiekowe
Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:
DZIECI (MINI WYŚCIG );
Dzieci(5-7lat)
Dzieci(8-10lat)
Dzieci(11-13lat)
Wyścigi dla dzieci rozgrywane są w pełni zabezpieczonej rundzie o długości ok. 1 km. Przebiegającej w całości na terenie OSIR Rybno.
Dystanse:
Dzieci(5-7lat) – 1okr. , Dzieci(8-10lat) – 2 okr. , Dzieci(11-13lat) – 3 okr.
Dzieci startują w formule OPEN bez podziału na płeć a jedynie z podziałem na roczniki. W wyścigu dziecięcym prawo startu mają jedynie dzieci nie zrzeszone w klubach kolarskich. Dzieci bez opłaty startowej.
1. Junior(14-18lat)
2. Mężczyźni(19-29lat)
3. Mężczyźni(30-39lat)
4. Mężczyźni(40-49lat)
5. Mężczyźni(50-59lat)
6. Mężczyźni(60+)
7. Juniorki(14-18lat)
8. Kobiety(19-29lat)
9. Kobiety(30-39lat)
10. Kobiety(40-49lat)
11. Kobiety(50+)
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
Program minutowy:
9.00 -10.30 weryfikacja uczestników
10.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów
11.00- start wszystkich kategorii
Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.
VIII. Nagrody
We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika, który ukończy maraton.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul. Partyzantów 6;
2.W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl
3.administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
organizacji i promocji wyścigu kolarskiego MARATON MTB RYBNO 2023 (wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f ,RODO, .oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody .dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych.
Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu UG w Rybnie na portalu społecznościowym Facebook . Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
4.administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z
wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych.
5.O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,
6.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; lub dla danych przetwarzanych na
podstawie zgody do czasu wycofania zgody,
7.przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8.podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu,
a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie
niemożność uczestnictwa w wyścigu MARATON MTB RYBNO 2019.
9.administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.
IX. Postanowienia końcowe
Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni.
Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.
Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY