osirrybno@op.pl  23 696 60 50

XXVI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE

 Regulamin XXVI Bieg Niepodległości w Rybnie

Rybno 11.11.2023
I. CELE
⦁ podkreślenie doniosłości obchodów 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
⦁ propagowanie zdrowego stylu życia,
⦁ upowszechnianie masowej kultury fizycznej,
⦁ rozwijanie zdrowej rywalizacji,
II. ORGANIZATORZY :
- Gmina Rybno
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie
- Chiptiming
III. TERMIN
11.XI.2023 r.
IV. MIEJSCE BIEGU
Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl oraz przed biegiem w godz. 9:00-10:30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24 A)
V. UCZESTNICTWO
Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów godz. 9.00 do 10.30
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających udział w zawodach sportowych. Za osoby niepełnoletnie w/w oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po biegu. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Opłata startowa nie będzie pobierana.
VI. KATEGORIE WIEKOWE
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (7-8 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR
⦁ bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR
⦁ bieg juniorów i juniorek (15-17 lat) -3km
Dystanse:
Dzieci(7 - 8lat) – 1okr. , Dzieci(9-10lat) – 1 okr. , Dzieci(11-12lat) – 1okr., Dzieci ( 13-14 lat) – 2 okr.
Dzieci startują z podziałem na roczniki i płeć.
Dystans 8km:
Mężczyźni:
M -18 18-19 lat
M-20 20-29lat
M-30 30-39lat
M-40 40-49lat
M-50 50-59lat
M-60 60-69lat
M-70+ 70 i powyżej
Kobiety
K-18 18-19lat
K- 20 20-29 lat
K- 30 30-39lat
K-40 40-49lat
K- 50 50-59lat
K – 60+ i powyżej
Dystans 3 km:
Kobiety OPEN
Mężczyźni OPEN
W biegu na 8 km oraz 3km obowiązuje limit czasu 1 h !!! Zawodnik nie mieszczący się w limicie nie zostaje sklasyfikowany. Prosimy o przemyślany wybór dystansów.
UWAGA: O godzinie 10.30 Lista Uczestników XXVI Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego.
VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU
Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem.
VIII. NAGRODY
We wszystkich kat. puchary/statuetki za I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika biegu.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica,
ul. Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A,
13-220 Rybno.
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).
Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji XXVI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE , wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w XXVI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)
Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY