osirrybno@op.pl  23 696 60 50

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Z OKAZJI DNI RYBNA 2024

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

RYBNO, 03.08.2024R.

 

1. CEL IMPREZY:

- promocja Gminy Rybno

- popularyzacja siatkówki plażowej – popularyzacja aktywnego wypoczynku

2. ORGANIZATOR:

- Gmina Rybno

- OSiR Rybno

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turniej siatkówki plażowej odbędzie się 3 sierpnia 2024r. o godz. 11:00 na boiskach siatkówki plażowej nad jeziorem Zarybinek. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 10:00.

4. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą pod adresem e-mail osirrybno@op.pl

do 26.07.2024r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit par: 12 par męskich i 4 pary damsko - męskie

5. UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą startować wszyscy chętni, którzy ukończyli 14 rok życia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych

na udział w turnieju. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się

na we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po turnieju.

6. WPISOWE:

W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 26.07.2024r. uregulują wpisowe

w kwocie 50,00 zł od pary na konto OSiR Rybno: BS o/Rybno 82 8215 1016 2003 0006 6415 0001 z nazwą zespołu.

7. SYSTEM ROZGRYWEK:

Ustalony zostanie w zależności od zgłoszonej ilości par przed turniejem.

8. PRZEPISY:

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami plażowej piłki siatkowej.

Zawody sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.

9. NAGRODY:

Zdobywcy do trzeciego miejsca otrzymają pamiątkowe puchary, medale i vouchery

na przygodę z deską elektryczną EFOIL lub sup ufundowane przez Akademię Zaunara.,

a za czwarte miejsce para otrzyma medale.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie,

ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno.

2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować

za pośrednictwem poczty elektronicznej: OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).

3. Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji

i promocji Turnieju Siatkówki Plażowej, wyłonienia zwycięzców turnieju oraz przyznania

i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,

na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej oraz profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.

6. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych

w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych.

O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych

na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu turnieju,

a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu

oraz modyfikacji przepisów gry obowiązujących podczas turnieju.

12. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator lub osoby przez niego wskazane.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY